Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookie w zakresie ustalonym w konfiguracji przeglądarki. Tutaj możesz zapoznać się z polityką cookies
Składanie zamówień przez internet zostało zawieszone do odwołania. Zapraszamy do naszego sklepu w Kielcach oraz do serwisu Allegro.
fighter-kielce.pl
 

Sprzedający:

"FIGHTER" Ireneusz Ożdżyński
Działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (organ ewidencyjny)
Adres sprzedającego: ul. Adama Mickiewicza 1, 27-415 Kunów
Telefon 502604383
Numer identyfikacyjny REGON 290215129
Numer NIP 6610008859


Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@fighter-kielce.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Gwarancja
Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, szczegółowe zasady gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej doręczanej wraz z przedmiotem. Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), lub korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z rękojmią – w takim przypadku należy złożyć reklamację zgodnie z opisaną powyżej procedurą reklamacyjną.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@fighter-kielce.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

"FIGHTER" Ireneusz Ożdżyński
ul. Adama Mickiewicza 1
27-415 Kunów

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,
data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Przesyłkę należy nadać na adres:
"Fighter" Ireneusz Ożdżyński
ul. Adama Mickiewicza 1
27-415 Kunów

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".Polityka plików cookies

Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer do przeglądarki internetowej i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Pliki te są odsyłane do serwera za każdym razem, kiedy zmienia się stronę w serwisie. Celem tego działania jest powiązanie kolejnych kliknięć na stronie z tym samym użytkownikiem.

Na stronie mogą być również wykorzystywane cookies pochodzące od podmiotów trzecich (np. dostawca wyszukiwarki).

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies .

Użytkownik ma możliwość nie zgodzić się na zapamiętywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji o ustawieniach wybranych programów.

  • Dla przeglądarki Google Chrome informacje dostępne są tutaj .
  • Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer informacje dostępne są tutaj .
  • Dla przeglądarki Mozilla Firefox informacje dostępne są tutaj .
  • Dla przeglądarki Opera informacje dostępne są tutaj .
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, informacji można szukać w menu "Pomoc" przeglądarki lub na stronach wsparcia dla użytkowników.